Regulamin strony My Food Profile

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO myfoodprofile.com.pl

§ 1
DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) „EUROIMMUN” – należy przez to rozumieć spółkę „EUROIMMUN POLSKA” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-543) przy ul. Widnej 2a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000011824, NIP: 8992364659, REGON: 932230081, adres poczty elektronicznej: kontakt@myfoodprofile.pl, nr telefonu: +48 501 399 057;
2) „Formularzu Kontaktowym” – należy przez to rozumieć usługę elektroniczną świadczoną w formie interaktywnego formularza Kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym, umożliwiającego złożenie Zapytania;
3) „Blogu” – należy przez to rozumieć Usługę elektroniczną świadczoną przez EUROIMMUN w ramach Serwisu internetowego, stanowiąca stronę internetową na której publikowane są teksty oraz inne materiały o charakterze wyłącznie informacyjnym, dotyczące występujących w ogólności nadwrażliwości pokarmowych;
4) „Laboratorium” – należy przez to rozumieć medyczne laboratorium diagnostyczne, w którym są wykonywane czynności medycyny laboratoryjnej, o których mowa w art. 3 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. poz. 2280);
5) „Użytkowniku” – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis internetowy lub korzystającą z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Regulaminie;
6) „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający warunki i zasady korzystania z Serwisu internetowego oraz sposób świadczenia przez EUROIMMUN usług drogą elektroniczną;
7) „Wyszukiwarce Laboratoriów” – należy przez to rozumieć usługę elektroniczną świadczoną przez EUROIMMUN w ramach Serwisu internetowego, polegającą na udostępnianiu danych adresowych Laboratoriów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
8) „Serwisie internetowym” – należy przez to rozumieć stronę internetową https://myfoodprofile.com.pl/ lub jej subdomeny;
9) „Usłudze elektronicznej” – należy przez to rozumieć usługę świadczoną drogą elektroniczną przez EUROIMMUN za pośrednictwem Serwisu internetowego w szczególności w postaci udostępnienia za pośrednictwem Serwisu Internetowego Wyszukiwarki Laboratoriów, Bloga lub Formularza Kontaktowego.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług elektronicznych przez EUROIMMUN za pośrednictwem Serwisu internetowego, a w tym wzajemnie prawa i obowiązki Stron.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie: https://myfoodprofile.com.pl
 3. Użytkownik korzystając z Serwisu internetowego, w szczególności przechodząc na subdomeny, w tym na domenę Bloga lub korzystając z Formularza Kontaktowego wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu internetowego w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie, akceptując jego treść.
 4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy – prawo autorskie; ustawy o prawach konsumentów oraz ustawy o medycynie laboratoryjnej.

§ 3
ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Korzystanie z Usług elektronicznych jest dobrowolne i nieodpłatne. Umowa o korzystanie z Usług elektronicznych jest zawierana na czas nieoznaczony.
 2. Dane i informacje zawarte na Blogu są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.
 3. EUROIMMUN zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia. Jednocześnie EUROIMMUN wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika przez osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.
 4. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z Serwisu internetowego, w tym postanowienia dotyczące cookies, oraz wszelkie informacje w zakresie funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści oferowanych przez EUROIMMUN Usług elektronicznych, wprowadzanych przez EUROIMMUN do systemu teleinformatycznego Użytkownika (tj. plików cookies), określone są w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem internetowym: https://myfoodprofile.com.pl/polityka-prywatnosci/

§ 4
WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Użytkownik może korzystać z Usług elektronicznych 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług elektronicznych zostanie udostępniona w Serwisie internetowym.
 2. Do korzystania z Serwisu internetowego wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego (np. komputera, laptopa, itd.) z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej, wyposażonego w przeglądarkę internetową obsługującą pliki cookies (Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej).
 3. EUROIMMUN zaleca by urządzenie, z którego korzysta Użytkownik, było wyposażone w system antywirusowy z aktualną wersją definicji wirusów, skuteczną zaporę bezpieczeństwa, miało zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej w zakresie bezpieczeństwa, a także posiadało aktywną funkcję odbierania plików cookies (ciasteczek) w przeglądarce internetowej.

§ 5
WYSZUKIWARKA LABORATORIÓW

 1. EUROIMMUUN udostępnia Wyszukiwarkę Laboratoriów, tj. medycznych laboratoriów diagnostycznych, w których są wykonywane czynności medycyny laboratoryjnej, o których mowa w art. 3 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. poz. 2280) wykonujących testy EUROIMMUN, w szczególności testy sygnowane marką „myfoodprofile”.
 2. Dane Laboratoriów zostają umieszczone w Wyszukiwarce Laboratoriów na podstawie powszechnie dostępnych danych o Laboratoriach i ograniczone są do placówek wykonujących testy EUROIMMUN, w szczególności testy sygnowane marką „myfoodprofile”. Wyszukiwarka Laboratoriów udostępnienia powszechnie dostępną nazwę Laboratorium oraz dane adresowe, a także adres e-mail i numer telefonu, o ile zostały powszechnie udostępnione.
 3. EUROIMMUN nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych adresowych w ramach Wyszukiwarki Laboratoriów. Wyszukiwarka Laboratoriów ma jedynie charakter informacyjny. Użytkownik w razie wątpliwości powinien za każdym razem potwierdzić aktualność danych bezpośrednio z danym Laboratorium. EUROIMMUN nie ponosi również odpowiedzialności za nawigację do adresu danego Laboratorium, za którą odpowiada podmiot odpowiedzialny za tzw. wtyczkę „Google Maps”.

§ 6
BLOG

 1. EUROIMMUN pod adresem: https://myfoodprofile.com.pl/ świadczy usługę elektroniczną w postaci Bloga, tj. platformy poświęconej publikacji tekstów oraz innych materiałów o charakterze informacyjno-edukacyjnym, umożliwiającym zapoznanie się z informacjami o występujących w ogólności nadwrażliwościach pokarmowych i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności oferty jakichkolwiek usług EUROIMMUN.
 2. Teksty umieszczane na Blogu nie stanowią interpretacji medycznej, porady medycznej, ani nie są opinią medyczną. Nie stanowią również rekomendacji medycznej. EUROIMMUN nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań Użytkowników podjęte na podstawie tekstów Bloga.
 3. Teksty publikowane w ramach Bloga mogą zawierać treści marketingowe.
 4. EUROIMMUN w związku z świadczeniem usługi udostępniania Bloga nie przetwarza żadnych danych osobowych z wyjątkiem tych wynikających z przetwarzania tzw. plików cookies, opisanych w Polityce prywatności
 5. Artykuły o tematyce zdrowotnej, porady lekarzy i specjalistów publikowane w ramach Serwisu internetowego i Bloga nie stanowią porad o charakterze medycznym. Mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia. Nie mogą one zastępować specjalistycznych badań lekarskich, laboratoryjnych ani profesjonalnego doradztwa medycznego, w szczególności wizyt lekarskich.
 6. Wszelkie materiały zamieszczone w Serwisie internatowym i Blogu stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego niekomercyjnego użytku osobistego.
 7. EUROIMMUN nie ponosi także odpowiedzialności za treści zamieszczone w serwisach współpracujących lub partnerskich, do których przekierowanie znajduje się w Serwisie internetowym. Korzystanie z nich odbywa się na zasadach w nich obowiązujących, w szczególności określonych w stosownych regulaminach tych serwisów.

§ 7
FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. EUROIMMUN udostępnia w ramach Serwisu internetowego usługę elektroniczną w formie interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie internetowym, umożliwiającego kontakt z EUROIMMUN.
 2. Przez Formularz Kontaktowy dopuszcza się kontakt mający na celu przesyłanie wyłącznie zapytań lub uwag odnośnie do funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym Bloga. Dopuszcza się również przesyłania zgłoszeń o naruszeniu niniejszego Regulaminu, jak i dotyczących zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego.
 3. Wyłącza się możliwość kontaktu mającego na celu składanie zapytań o kwestie niezwiązane z funkcjonalnością Serwisu Internetowego, w szczególności związanych ze stanem zdrowia, interpretacją wyników badań laboratoryjnych lub jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu człowieka.
 4. EUROIMMUN wyłącza możliwość przesyłania za pośrednictwem Formularza Kontaktowego jakichkolwiek danych osobowych które mogłyby dotyczyć stanu zdrowia Użytkownika lub innego osoby. Wszelkie tak przesłane zapytania będą przez EUROIMMUN w całości niezwłocznie i bezpowrotnie usuwane, bez powiadomienia osób których dane dotyczą o usunięciu danych. EUROIMMUN nie będzie przetwarzać tych danych osobowych z wyjątkiem obejmującym ich usunięcie.
 5. EUROIMMUN nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe udostępnione EUROIMMUN niezgodnie z treścią Regulaminu.
 6. Jeżeli osoby trzecie wystąpią wobec EUROIMMUN z roszczeniami dotyczącymi naruszenia ich praw na skutek udostępnienia EUROIMMUN danych osobowych w sprzeczności z postanowieniami Regulaminu, Użytkownik zwolni EUROIMMUN z tych roszczeń i zobowiązany będzie zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich w pełnej wysokości.
 7. Odpowiedzi na zapytania przez Formularz Kontaktowy mają charakter ogólny, w żaden sposób niewiążący zarówno EUROIMMUN, jak i Użytkownika.
 8. EUROIMMUN zastrzega możliwość nieudzielenia odpowiedzi na zapytanie przez Formularz Kontaktowy bez podania przyczyny.

§8
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. EUROIMMUN dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawności i aktualności, treści prezentowanych na Blogu.
 2. EUROIMMUN nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Blogu przez jego Użytkowników.
 3. EUROIMMUN dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Bloga, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z jego wadliwego funkcjonowania, np. utraty danych wskutek awarii.
 4. EUROIMMUN zastrzega sobie prawo do wstrzymania funkcjonowania Bloga, a także wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
 5. Serwis Internetowy, w szczególności Blog może zawierać odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. EUROIMMUN nie ponosi jednak odpowiedzialności za funkcjonowanie czy politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych. Odpowiedzialność za zapoznanie się z odpowiednimi regulacjami na danych witrynach internetowych, których dotyczą odesłania, leży po stronie Użytkownika.

§ 9
PRAWO AUTORSKIE

 1. Bez uszczerbku dla postanowień Regulaminu, treści, grafiki, zdjęcia umieszczone w Serwisie internetowym, w szczególności za pośrednictwem Bloga są utworami, a w konsekwencji chronione są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Rozpowszechnianie utworów umieszczonych w Serwisie internetowym bez zgody EUROIMMUN jest niedozwolone i może być sankcjonowane przez przepisy prawa cywilnego lub karnego.

§ 10
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Na zasadach przewidzianych Regulaminem, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji związanych ze świadczeniem Usług elektronicznych przez EUROIMMUN oraz z działaniem Serwisu internetowego.
 2. Reklamacje mogą być składane:
  a) pisemnie na adres: „EUROIMMUN POLSKA” Sp. z o.o., ul. Widna 2a, 50-543 Wrocław, z dopiskiem „myfoodprofile – reklamacja”,
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@myfoodprofile.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  a) szczegółowy opis problemu, który Użytkownik zgłasza;
  b) określenie żądania Użytkownika;
  c) danych kontaktowych Użytkownika.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich zgłoszenia.

§ 11
ZMIANY REGULAMINU

 1. EUROIMMUN zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, zwłaszcza w przypadku zmiany przepisów mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, nałożenia na EUROIMMUN określonych obowiązków przez organy państwowe, zmiany danych EUROIMMUN, a także w celu usprawnienia działania Serwisu internetowego i obsługi Użytkowników, poprawy ochrony ich prywatności i zapobieganiu nadużyciom.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana w Serwisie internetowym wraz z zestawieniem wprowadzanych zmian.
 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w drodze wskazanej w ust. 2 powyżej nastąpi nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmiany.
 4. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej https://myfoodprofile.com.pl/, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego oraz Usług elektronicznych w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, Polityką Prywatności, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej EUROIMMUN oraz praw i wolności osób trzecich.
 3. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z takiego uprawnienia oraz odpowiednich procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby EUROIMMUN, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące stanowią inaczej.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia na stronie internetowej https://myfoodprofile.com.pl